ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ คณะบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี

บุคลากรทั้งหมด
# ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน ประเภทบุคลากร สายงาน
1 นาย admin admin ข้าราชการ สายสอน newSubDepName2
2 อาจารย์ พิศิษฐ์ พิภพพรพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการบัญชี
3 อาจารย์ ฉัตรชนก กระจับนาค หัวหน้าสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเ
4 อาจารย์ แม้นนฤมาศ ที่ตั้ง หัวหน้าสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการบัญชี
5 อาจารย์ สุจิตรา แนใหม่ หัวหน้าสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการจัดการ
6 อาจารย์ สุรชัย วงษ์ชาลี หัวหน้าสาขาวิชา พนักงาน .สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7 อาจารย์ อมลวัทน์ สุขคุ้ม อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการบัญชี
8 อาจารย์ สุชาดา สังวรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการจัดการ
9 ดร. ใกล้รุ่ง กระแสสินธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการบัญชี
10 อาจารย์ วันเพ็ญ อยู่เป็นสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการจัดการ
11 ผศ.ดร. นิธิมา ยืนยง รองคณบดี รองอธิการบดี สาขาวิชาการจัดการ
12 อาจารย์ ชญชา สุดเวหา อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการจัดการ
13 อาจารย์ พิชญาญ์ภัค ยงยุทธ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเ
14 อาจารย์ จริยา แจ่มจำรัส อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเ
15 อาจารย์ หทัยทิพย์ กันสีเวียง อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเ
16 อาจารย์ นฤมล ตีระพัฒนเกียรติ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน .สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17 ผศ.ดร. คุณาพร โฉมจิตร ผู้ช่วยคณบดี พนักงาน .สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18 อาจารย์ ปิยะวดี วิจารณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน .สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
19 อาจารย์ มุทธชาติ ม่วงคราม อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน .สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
20 ดร. ธนัช ชินกฤตศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเ